VšĮ "IMadeThis™" automėgėjų klubas

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Automėgėjų klubas "Imadethis" (toliau Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešais juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. Savo veikloje ji vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

2. Asociacija įsteigta koordinuoti jos narių veiklą, atstovauti ir ginti jų interesus.

3. Asociacijos pavadinimas: Automėgėjų klubas „Imadethis".

4. Asociacijos buveinė: Klaipėdos r. sav. Derceklių k./ Klaipėdos r. sav. SB „Dituva".

5. Asociacija įsteigta neribotam laikui. Jos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

6. Asociacija turi sąskaitą kredito įstaigoje.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI

7. Veiklos tikslai:

7.1. suburti ir vienyti visus, automobiliais besidominčius žmones, o taip pat užmegzti ryšius su kitose šalyse esančiais automobilių klubais;
7.2. populiarinti savo rankomis patobulintus automobilius Lietuvoje;
7.3. sudaryti sąlygas automobilių gerbėjams keistis naudinga informacija ir bendrauti;
7.4. teikti organizacinę ir techninę pagalbą Asociacijos nariams;
7.5. Asociacijos nariams suteikti galimybę naudotis nuolaidomis remontuojant savo automobilius, perkant detales, juos draudžiant, tobulinant ir pan.;
7.6. Asociacija renka, kaupia ir platina su įvairiais automobiliais susijusią informaciją;
7.7. Asociacija organizuoja įvairius organizacijos tikslų įgyvendinimui skirtus renginius, esant poreikiui leidžia leidinius, bendrauja su visuomenės informavimo priemonių atstovais;
7.8. Asociacija atskiriems veiklos projektams įgyvendinti asociacijos valdybos pritarimu gali rinkti susirinkime numatytą tikslinę rinkliavą;
7.9. informacija, susijusi su Asociacijos veikla, skelbiama Asociacijos interneto svetainėje www.imadethis.lt
7.10. Asociacijos veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją.

8. Asociacijos teisės:

8.1. vykdyti šių rūšių ūkinę komercinę veiklą (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių), kuri neprieštarauja Asociacijos veiklos tikslams ir reikalinga jiems pasiekti:

8.1.1. kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų gamyba (14.19);
8.1.2. medienos pjaustymas ir obliavimas (16.10);
8.1.3. medinės taros gamyba (16.24);
8.1.4. padėklų, stovų ir kitų medinių pakrovimo reikmenų gamyba (16.24.10);
8.1.5. įrašytų laikmenų tiražavimas (18.20);
8.1.6. elektros apšvietimo įrangos gamyba (27.40);
8.1.7. guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų gamyba (28.15);
8.1.8. oro kondicionavimo įrenginių gamyba (28.25);
8.1.9. variklinių transporto priemonių gamyba (29.10);
8.1.10. variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba: priekabų ir puspriekabių gamyba (29.20);
8.1.11. variklinių transporto priemonių elektros ir elektroninės įrangos gamyba(29.31);
8.1.12. variklinių transporto priemonių kitų dalių ir reikmenų gamyba (29.32);
8.1.13. pramoginių ir sportinių katerių (laivų) statyba (30.12);
8.1.14. motociklų gamyba (30.91);
8.1.15. dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba (30.92);
8.1.16. žaidimų ir žaislų gamyba (32.40);
8.1.17. mašinų remontas (33.12);
8.1.18. įvairių tipų laivų remontas ir techninė priežiūra (33.15);
8.1.19. mašinų duženų išmontavimas (38.31);
8.1.20. automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas (45.11);
8.1.21. kitų variklinių transporto priemonių pardavimas (45.19);
8.1.22. variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (45.20);
8.1.23. variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba (45.32);
8.1.24. motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas (45.40);
8.1.25. kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos didmeninė prekyba (46.51);
8.1.26. atliekų ir laužo didmeninė prekyba (46.77);
8.1.27. nespecializuota didmeninė prekyba (46.90);
8.1.28. kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse (47.19;);
8.1.29. automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.30);
8.1.30. kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse (47.99);
8.1.31. taksi veikla (49.32);
8.1.32. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas (49.39);
8.1.33. krovininis kelių transportas (49.41);
8.1.34. sandėliavimas ir saugojimas (52.10);
8.1.35. krovinių tvarkymas (52.24);
8.1.36. poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla (55.20);
8.1.37. poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla (55.30);
8.1.38. automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas (52.21.10);
8.1.39. kita leidyba (58.19);
8.1.40. kita programinės įrangos leidyba (58.29);
8.1.41. kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas (59.13);
8.1.42. garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (59.20);
8.1.43. kompiuterių konsultacinė veikla (62.02);
8.1.44. nuosavo kapitalo turto pirkimas ir pardavimas (68.10);
8.1.45. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);
8.1.46. nekilnojamojo turto agentūrų veikla (68.31);
8.1.47. Reklamos agentūrų veikla (73.11);
8.1.48. specializuota projektavimo veikla (74.10);
8.1.49. fotografavimo veikla (74.20);
8.1.50. automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.11);
8.1.51. turistinių autobusų nuoma (77.12.20);
8.1.52. sporto įrangos nuoma (77.21.40);
8.1.53. vandens transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma (77.34);
8.1.54. motociklų nuoma (77.39.20);
8.1.55. automobilinių namelių nuoma (77.39.30);
8.1.56. kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.39);
8.1.57. kelionių agentūrų veikla (79.11);
8.1.58. ekskursijų organizatorių veikla (79.12);
8.1.59. vairavimo mokyklų veikla (85.53);
8.1.60. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);
8.1.61. sporto klubų veikla (93.12);
8.1.62 kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29);
8.1.63 kompiuterių ir išorinės įrangos remontas (95.11).

8.2. skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguojant Asociacijos tikslus ir uždavinius;
8.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, eitynes ir kitus masinius renginius;
8.4. įsigyti ir valdyti savo veiklai reikalingą turtą ir lėšas, gauti paramą iš Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių juridinių bei fizinių asmenų;
8.5. steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, įstoti į kitas asociacijas bei tarptautines organizacijas;
8.6. vykdant veiklą, samdyti fizinius ir juridinius asmenis;
8.7. teikti, gauti paramą ir labdarą, vadovaujantis LR labdaros ir paramos įstatymu;
8.8. Asociacija turi ir kitas teises, neprieštaraujančias jos ve
iklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams.

III. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje ir juridiniai asmenys bei užsienio šalių piliečiai.

10. Asociacijos narys turi teisę:

10.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose Asociacijos narių susirinkimuose;
10.2. būti išrinktu į Asociacijos valdymo ir kontrolės organus;
10.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą jos turimą informaciją apie Asociacijos veiklą;
10.4. išstoti iš Asociacijos;
10.5. susipažinti su visų Asociacijos narių sąrašu;
10.6. dalyvauti Asociacijos organizuojamuose renginiuose ir programose;
10.7. nustatyta tvarka naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
10.8. būti kelių Asociacijų nariu;
10.9. kitas teisės aktuose numatytas teises.

11. Asociacijos narys privalo:

11.1. laikytis Asociacijos įstatų;
11.2. mokėti stojamąjį įnašą ir metinį nario mokestį.

IV.ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO TVARKA

12. Nuo Asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre, Asociacijos steigėjai tampa jos nariais.

13. Nauji nariai į Asociaciją priimami po to, kai Asociacijos prezidentui raštu pateiktą prašymą patenkina valdyba ir sumokamas stojamasis nario įnašas.

14. Prašymą dėl priėmimo į Asociacijos narius valdyba turi išnagrinėti artimiausiame valdybos posėdyje, tačiau ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo jo gavimo dienos.

15. Metinį nario mokestį Asociacijos nariai privalo sumokėti iki kiekvienų kalendorinių metų gruodžio mėnesio 31 dienos.

16. Stojamojo nario įnašo ir metinio nario mokesčio dydžius nustato visuotinis narių (steigėjų) susirinkimas.

17. Asociacijos nariai, nesilaikantys Asociacijos įstatų, valdybos sprendimu gali būti pašalinti iš Asociacijos.

18. Pateikę prašymą Asociacijos prezidentui, jos nariai gali bet kada išstoti iš Asociacijos.

19. Asociacijos nariui išstojus ar jį pašalinus iš Asociacijos, stojamieji nario įnašai, nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

V. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

20. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas. Jo kompetencija:

20.1. keičia Asociacijos įstatus;
20.2. renka ir atšaukia valdybą, valdybos pirmininką ir Asociacijos prezidentą;
20.3. nustato stojamojo nario įnašo ir metinio nario mokesčio dydžius;
20.4. tvirtina metinę finansinę atskaitomybę;
20.5. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos;
20.6. renka ir atšaukia revizorių;
20.7. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
20.8. renka atstovus į konferencijas, suvažiavimus, kongresus ar kitus organus tose organizacijose, kurių nare yra Asociacija;
20.9. sprendžia kitus įstatymų visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

21. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Asociacijos organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

22. Eilinį visuotinį asociacijos narių susirinkimą Asociacijos prezidentas privalo sušaukti kasmet ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

23. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas:

23.1. Asociacijos valdybos, revizoriaus arba 1/3 Asociacijos narių iniciatyva;
23.2. teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdyba.

24. Visuotiniame narių susirinkime visi Asociacijos nariai turi sprendžiamojo balso teisę. Vienas Asociacijos narys turi vieną balsą.

25. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų Asociacijos narių. Jei nėra kvorumo, tai susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

26. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai laikomi priimtais, kai už juos gauta daugiau balsavime dalyvaujančių narių balsų negu prieš, išskyrus atvejus, kai priimami sprendimai, kuriems reikia 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų:

26.1. keisti Asociacijos įstatus;
26.2. pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją;
26.3. rinkti (ar atšaukti) valdybos narius ir (arba) Asociacijos prezidentą.

27. Apie šaukiamą visuotinį Asociacijos narių susirinkimą turi būti paskelbta ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų, pateikiant informaciją dienraštyje "Lietuvos žinios". Pranešime turi būti nurodyta susirinkimo data, laikas ir vieta, susirinkimo darbotvarkė, visuotinio narių susirinkimo sušaukimo iniciatoriai. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiame straipsnyje nustatytos tvarkos ir terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys nariai raštu su tuo sutinka.

28. Visuotiniai Asociacijos narių susirinkimai turi būti protokoluojami.

VI.VALDYMO ORGANAI

29. Asociacijos valdymo organai yra valdyba ir Asociacijos prezidentas. Už asociacijos nario veiklą valdymo organuose jo nariui atlyginama.

30. Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 3 nariai, renkami 4 (ketverių) metų laikotarpiui, juos renka visuotinis narių susirinkimas. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdybos pirmininkas renkamas iš valdybos narių tarpo, jį renka visuotinis narių susirinkimas. Valdybos pirmininkas gali būti renkamas ir Asociacijos prezidentu.

31. Valdyba gali priimti sprendimus posėdyje dalyvaujant daugiau kaip 1/2 jos narių. Sprendimai laikomi priimtais, kai už juos gauta daugiau balsavime dalyvaujančių valdybos narių balsų negu prieš. Balsams pasiskirsčius po lygiai, yra lemiamas valdybos pirmininko balsas. Jei valdybos pirmininkas nedalyvauja priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu. Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius ir turi būti protokoluojami. Posėdžių protokolus surašo ir pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

32. Asociacijos valdyba atsakinga už:

32.1. prašymų priimti į Asociacijos narius svarstymą ir Asociacijos narių pašalinimą iš Asociacijos;
32.2. darbo sutarties pasirašymą su Asociacijos prezidentu, jo pareiginio atlyginimo nustatymą, premijų dydį ir mokėjimo tvarką;
32.3. filialų ir atstovybių steigimą ir jų veiklos nutraukimą, nuostatų parengimą;
32.4. organizacijų, kurių nare yra Asociacija, sprendimų įgyvendinimą;

33. valdybos pirmininkas renkamas iš valdybos narių tarpo, jį renka visuotinis narių susirinkimas.

34. Asociacijos prezidentas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas, renkamas 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Asociacijos prezidentu ir valdybos pirmininku gali būti tas pats asmuo. Sprendimas dėl Asociacijos prezidento išrinkimo ar atšaukimo priimamas visuotiniame narių susirinkime slaptu balsavimu, už jį balsuojant 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų.

35. Asociacijos prezidentas atsako už:

35.1. Asociacijos narių susirinkimo sušaukimą, jo dokumentų parengimą, išskyrus atvejus, kai susirinkimas šaukiamas ne valdybos in
iciatyva;
35.2. informacijos apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai, pateikimą Asociacijos nariams;
35.3. asociacijos narių apskaitą;
35.4. duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
35.5. darbuotojų priėmimą į darbą ir atleidimą;
35.6. sandorių Asociacijos vardu sudarymą, sutarčių pasirašymą;
35.7. asociacijos atstovavimą teisme ir santykiuose su kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis;
35.8. sąskaitų kredito įstaigose atidarymą ir uždarymą;
35.9. kasdieninės Asociacijos veiklos organizavimą;
35.10. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą narių susirinkimui;
35.11. asociacijos veiklos ataskaitos parengimą;
35.12. asociacijos veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
35.13. kitų LR Civiliniame kodekse ir LR Asociacijų įstatyme valdymo organų kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą.

VII. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO ASOCIACIJOS NARIAMS TVARKA

36. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos jam turi būti sudaryta galimybė susipažinti ir (ar) kopijuoti: Asociacijos įstatus, metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, Asociacijos veiklos ataskaitas, revizoriaus išvadas bei ataskaitas, visuotinių narių susirinkimų protokolus ir kitus Asociacijos dokumentus, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.

37. Už suteiktą informaciją bei pateiktus dokumentus Asociacijos prezidentas gali nustatyti mokestį. Šis mokestis negali viršyti pateikiamų dokumentų paruošimo sąnaudų.

38. Asociacijos nariams pateikiamame narių sąraše turi būti nurodyti jų vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai) ir adresai korespondencijai pagal paskutinius turimus duomenis.

VIII. ASOCIACIJOS TURTAS. ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLE

39. Asociacijos turtą sudaro:

39.1. stojamieji narių įnašai ir metiniai nario mokesčiai;
39.2. ilgalaikis ir trumpalaikis turtas, įsigytas už Asociacijos lėšas;
39.3. lėšos, kurias Asociacija gauna iš savo ūkinės veiklos ir pajamų, bendradarbiaujant pagal sutartis su kitais juridiniais asmenimis;
39.4. lėšos, gautos LR Labdaros ir paramos įstatymo numatyta tvarka, bei kitos lėšos ar turtas, gauti įstatymų nedraudžiamais būdais (aukos, dovanos ir kt.);
39.5. lėšos, įstatymų numatyta tvarka gautos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, specialiųjų programų įgyvendinimui.

40. Asociacijos turtas ir lėšos turi būti naudojami laikantis įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytos tvarkos, įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

41. Lėšos iš Asociacijos sąskaitų pervedamos arba išmokamos Asociacijos pirmininko nurodymu.

42. Asociacijos finansinės ūkinės veiklos kontrolę atlieka revizorius, renkamas visuotiniame Asociacijos narių susirinkime 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Revizoriumi negali būti renkami Asociacijos prezidentas, valdybos nariai ir Asociacijos finansininkas.

43. Revizorius eiliniam visuotiniam susirinkimui pateikia išvadą dėl asociacijos metinės finansinės atskaitomybės.

44. Revizorius turi teisę inicijuoti neeilinį visuotinį Asociacijos narių susirinkimą ir pateikti jame išvadas atskirais Asociacijos veiklos klausimais.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka Asociacija gali būti reorganizuota, pertvarkyta ar likviduota.

46. Vieši pranešimai ir skelbimai, privalomi pagal LR Civilinį kodeksą ir LR Asociacijų įstatymą, skelbiami dienraštyje "Lietuvos žinios".

47. Asociacijos dokumentuose, kuriuos ji naudoja santykiuose su kitais asmenimis, turi būti LR Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyta informacija.

48. Jeigu Asociacijoje lieka mažiau negu trys nariai, per 30 dienų apie tokį sumažėjimą turi būti pranešta juridinių asmenų registrui.

49. Sprendimus dėl Asociacijų filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Asociacijos valdyba. Valdyba tvirtina Asociacijos filialų ir atstovybių nuostatus.

50. Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Asociacijos prezidentas arba susirinkimo įgaliotas asmuo. Pakeisti Asociacijos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

51. Įstatai sudaryti lietuvių kalba 3 (trimis) egzemplioriais. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo: Tomas Stankus, 2008 m. birželio mėn. 04 diena